an Kreyòl

Strong Schools Strong Communities


KESYON LEKÒL NAN TOUT REJYON AN
Èske Komite Dirijan Lekòl Rejyon Palm Beach dwe genyen otorite pou li enpoze yon taks $1.00 sou chak mil dola valè taksab yon pwopriyete l ap dedye pou bezwen operasyonèl lekòl nan Distri a ki pa semi-prive yo pou li peye pou ekipman sekirite, anplwaye ofisye polis lekòl adisyonèl ak pwofesyonèl sante mantal, envesti nan boza, mizik, edikasyon fizik, pwofesè karyè ak pwogram espesyalizasyon, epi ogmante salè pwofesè apati 1ye jiyè 2019 epi k ap fini otomatikman nan dat 30 jen 2023, anba sipèvizyon komite endepandan ki konpoze ak sitwayen ak ekspè?


pic of district statistics

  OGMANTE SEKIRITE LEKÒL

policeman talking to kids

  • Sipòte yon polis sètifye nan chak lekòl pandan tout ane a.
  • Anplwaye plis polis epi achte ekipman adisyonèl pou sekirite pou  youn nan Fòs Polis Lekòl ki pi gran nan peyi a.
  • Anplwaye plis pwofesyonèl nan sante mantal – konseye akademik lekòl, travayè sosyal ak sikològ – pou sipòte byennèt sosyal ak emosyonèl elèv yo.


  KENBE PWOGRAM MIZIK AK BOZA

teacher with music student

  • Kontinye finanse plis pase 650 pwofesè Boza,
    Mizik, Edikasyon Fizik, Sante, pwofesè Edikasyon Chwa ak Karyè.

  OGMANTE SALÈ PWOFESÈ

teacher teaching class
Bay pwofesè yon sipleman pou retansyon ki baze sou kantite ane eksperyans yo genyen.
• 1 a 4 ane eksperyans
• $1,000 sipleman anyèl pou retansyon
• 5 a 9 ane eksperyans
• $5,000 sipleman anyèl pou retansyon
• 10 ane ekperyans oswa plis
• $10,000 sipleman anyèl pou retansyon
Si votè yo apwouve l, sipleman sa yo ap efektif pou 4 an (AF20 jiska AF23) kòmanse nan mwa out 2019.
Yon lòt eleksyon ap obligatwa an 2022 pou pwolonje l pou yon lòt katran.
Kontrèman ak bonis eta a, sipleman retansyon yo ap konte pou benefis pou salè ak pansyon Sistem Retrèt Florid la.

  KESYON YO POZE PI SOUVAN

  MATERYÈL POU ENFÒMASYON

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA