Reouvèti Lekòl 2021

2021-2022 - Your Time to Shine - The School District of Palm Beach County - Student in Fire Academy; Student writing with a pencil; Student playing football

Bon Retou Lekòl

Estaf Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la kontan akeyi nouvo ak ansyen elèv yo nan yon lòt ane lekòl. Ane sa a pwomèt anpil opòtinite nan yon bi pou depase objektif reyisit elèv yo. Paj entènèt sa a gen enfòmasyon itil pou elèv ak paran ki ap prepare nouvo ane lekòl laL Li bay tou Pwotokòl pou Ane Lekòl 2021-2022 an.

Paran ak elèv ki fèk vini nan Distri a kapab vizite Sant Akèy Distri a. Anplwaye yo pale plizyè lang epi yo la pou ede fanmi yo nan pwosesis enskripsyon an.

Sant Dakèy la nan 3300 West Forest Hill Boulevard, Bilding E, Sal # 4, West Palm Beach, Fl 33406. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 561-434-8197 oswa imèl Javier Ortolaza.

  Sa ou Bezwen Konnen  Resous

Fortify Florida logo

FortifyFL se yon Ap ki pèmèt ou enstantaneman rapòte menas ak aktivite sispèk bay otorite legal ki konsène yo ak administratè lekòl yo. 

Parent University
Inivèsite pou paran
se resous ki la sou demand pou ede paran patisipe antanke patnè nan edikasyon pitit yo. 

pbcsd school police badge
Aprann kijan Depatman Polis Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap kenbe elèv, estaf, ak lekòl yo ansekirite.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA